Obchodné podmienky

1.Všeobecné ustanovenia

Všeobecné podmienky predaja (ďalej len "všeobecné podmienky") stanovujú zmluvné vzťahy medzi každým užívateľom stránok motoshopsport.sk (ďalej len "užívateľ" alebo "Vy")

a

Ľubomír Žubor - a syn, Motoschop sport
Kostiviarska cesta 10, 1. poschodie
974 01 Banská Bystrica

Tel: +421/484285523, 0905/258145

IČO: 30563364
DIČ:
1020560178

Zapísaný v živnostenskom registri Okresný úrad Banská Bystrica
Číslo živnostenského registra: 601-2844

(Ďalej len Motoshop Sport)

Tieto všeobecné podmienky sú jediné platné a nahrádzajú všetky ostatné podmienky okrem predbežnej výslovnej a písomnej dohody. Motoshop Sport môže dočasne zmeniť niektoré opatrenia vo všeobecných podmienkach. Z tohto dôvodu je nutné prečítať si stanovené všeobecné podmienky pri každej Vašej návšteve našich stránok . Tieto podmienky sú platné od chvíle ich uvedenia na stránky a nevzťahujú sa na zmluvy uzavreté pred týmto momentom. Každý nákup na našich stránkach spadá pod všeobecné podmienky, ktoré sú platné v danom čase. Upozorňujeme Vás, že potvrdením Vašej objednávky bezpodmienečne prijímate všeobecné podmienky s ktorými ste sa vopred oboznámili.

Vstupom na naše stránky sa zaväzujete dodržiavať naše všeobecné podmienky predaja a užívania.

2. Priebeh objednávky

Hneď ako obdržíme Vašu objednávku budete informovaný e-mailom. Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Záväznou sa stáva objednávka po e-mailovom, prípadne telefonickom potvrdení, po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky kupujúcim, a po prijatí platby na náš účet v prípade platby prevodom (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

3. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 80% z celkovej ceny tovaru. Objednávku môžete stornovať e-mailom alebo telefonicky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 5-tich kalendárnych dní.

4. Ceny

Predajné ceny na stránkach sú uvedené v mene EURO vrátane DPH, bez poplatkov za dopravu.
Náklady na dopravu sa užívateľovi automaticky vypočítajú pri odosielaní objednávky. Odoslaním objednávky do nášho systému užívateľ potvrdzuje, že súhlasí s cenou za doručenie.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť naše ceny, ale zaväzujeme sa uplatniť ceny uvedené na stránkach v čase Vašej objednávky.

5. Zľavy

Pri nákupe je možné uplatniť len jednu formu zľavy. Zľavu nie je možné kombinovať s inou zľavou.

6. Dostupnosť tovaru

Vašu objednávku vybavujeme v rámci dostupnosti našich výrobkov na sklade. V prípade, že niektorý z objednaných výrobkov nie k dispozícii na sklade, zaväzujeme sa, že Vás budeme informovať e-mailom do 24 hodín od dátumu objednávky, aby sme Vám oznámili lehotu, v ktorej bude možné tovar dodať, alebo Vám ponúkneme náhradu za objednaný tovar.

7. Doručenie

Vaša objednávka bude doručená na adresu, ktorú ste uviedli pri Vašej objednávke.
Poplatok za doručenie nezávisí od vybratého výrobku je jednotný pre všetky typy balíkov . Robíme všetko preto, aby sme dodržali dodacie lehoty uvedené na svojich stránkach. Avšak nenesieme zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou, ktorá spadá pod prípad zásahu vyššej moci.

V prípade neobdržania zásielky v stanovenej lehote je zahájené vyšetrovanie na strane prepravcu, ktoré môže trvať niekoľko dní. Počas tejto lehoty nie je možné uskutočniť žiadnu peňažnú náhradu, alebo zásielku znovu zaslať. Pri obdržaní Vašej objednávky si musíte overiť, že výrobky zodpovedajú Vašej objednávke a že sú nepoškodené. V prípade nezrovnalostí uveďte každú nezrovnalosť na dodací lístok vo forme ručne písaných výhrad s Vašim podpisom a tovar nepreberte. Vrátené výrobky môžu byť prijaté len ak sú v pôvodnom stave, najmä čo sa týka pôvodného obalu, príslušenstva a návodov.

V prípade, že sa potvrdí dodanie nezodpovedajúcej objednávky, užívateľ si bude môcť vybrať medzi opravou alebo nahradením výrobku okrem prípadu ak je jedna z možností neporovnateľne nákladnejšia než druhá možnosť. Je možné, že Vás požiadame o doplňujúce informácie aby sme mohli Váš nákup potvrdiť.

Z týchto dôvodov, a aby sa predišlo akémukoľvek oneskoreniu, Vás žiadame aby ste v momente Vašej objednávky uviedli:

 • Vašu platenú alebo profesionálnu e-mailovú adresu
 • Telefónne číslo (domov alebo do práce) na ktorom ste zastihnuteľný počas dňa.

9. Podmienky storna - Vaša spokojnosť alebo vrátenie peňazí

Ak výrobok nespĺňa Vaše očakávania, máte možnosť nám tento výrobok vrátiť v lehote 14 dní, od prevzatia tovaru. Od kúpnej zmluvy máte právo odstúpiť bez akejkoľvek zrážky. V tejto lehote nám môžete výrobok zaslať späť, spolu s faktúrou.

Zasielku vo vlastnom záujme pošlite ako doporučený balík s poistením na hodnotu tovaru (v prípade straty, alebo znehodnotenia balíka si ho budete môcť s podacím lístkom na pošte vyreklamovať). Prijaté budú len výrobky v pôvodnom stave a kompletné (s obalom, príslušenstvom, návodmi...), v bezchybnom stave. Žiadny nekompletný, zničený, poškodený alebo zašpinený výrobok nebude prijatý.

V prípade vrátenia peňazí je užívateľovi vrátená čiastka spôsobom, ako bola platba prijatá, alebo v prípade dohody s kupujúcim na jeho bankový účet.

10. Záruka, reklamácia a servis

Všetky výrobky na našich stránkach majú:

 • zákonom stanovenú záručnú lehotu
 • zákonom stanovenú lehotu na skryté závady
 • záručnú lehotu od výrobcu, ktorej dĺžka a rozsah závisia od výrobkov a značiek

Náklady na dopravu výrobku(ov) hradí užívateľ. Avšak ak sa na vrátený(é) výrobok(ky) vzťahuje záruka, všetky poplatky spojené s návratom zákazníkovi preplatíme. Každý reklamovaný výrobok nám musíte zaslať späť poštou (alebo iným prepravcom).

Upozornenie: zákonom stanovená záruka sa nevzťahuje, alebo sa len čiastočne vzťahuje, na vonkajšie poškodenie výrobku (napríklad náraz, ...), na škody spôsobené zákazníkom a to používaním, ktoré je v rozpore s návodom od výrobcu, škody spôsobené používaním, ktoré bráni dobrému zachovaniu prístroja, škody spôsobené využívaním k obchodným účelom, škody spôsobené používaním nezodpovedajúcich prídavných zariadení, doplnkov alebo nezodpovedajúceho spotrebného materiálu.

Záruky od výrobcu pre výrobky predávané nepokrývajú :

 • nahradenie spotrebného materiálu
 • nesprávne a nezodpovedajúce používanie výrobkov, preto Vám odporúčame pozorne si prečítať návod na použitie,
 • poruchy spojené s príslušenstvom,
 • chyby zavinené zásahom mechanika ,
 • chyby spojené s akoukoľvek vonkajšou príčinou (napríklad nárazom, ...)

V prípade, že výrobca odmietne hradiť opravu, vystaví Vám cenovú ponuku na opravu. Ak odmietnete cenovú ponuku na opravu, výrobca požiada o úhradu administratívnych poplatkov. V prípade, že s ponukou na opravu súhlasíte, požiadame Vás o jej uhradenie bankovým prevodom.

11. Názory a pripomienky
Všetky názory a pripomienky zaslané užívateľmi sú čítané a kontrolované. Motoshop Sport si vyhradzuje právo zamietnuť alebo pozmeniť všetky neetické komentáre (klamlivá reklama, hanlivé prejavy, urážky, poznámky mimo témy, atď).

12. Ochrana osobných údajov
Údaje, ktoré nám poskytnete sú nevyhnutné pre spracovanie a doručenie objednávky, vystavenie faktúry a záručného listu. Pokiaľ nám užívateľ tieto údaje neposkytne, sme nútení objednávku zrušiť. Pri registrácii na naše stránky sa zaväzujete poskytnúť nám pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými podmienkami predaja a užívania našich stránok.

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom .

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PORUCHY

V prípade poruchy, nás kontaktujete prosím e-mailom, alebo telefonicky. Na ďalšom postupe sa s Vami dohodneme.

Dnes je 16.apríl 2024
0905/258 145